Betekenis van de FFPI-factorscores.

Extraversie.

Mensen die positief scoren op deze factor zijn extravert; zij uiten zich gemakkelijk, vooral in interpersoonlijke situaties. Extraverte personen zijn spraakzaam en actief, voelen zich prettig te midden van mensen, leggen gemakkelijk contact met anderen, en houden van het gesprek; het kost extraverte personen weinig moeite ziel en zaligheid bloot te leggen. Zij zijn echte gezelschapsmensen. Gezelschap en drukte geven extraverte personen energie.

Mensen die negatief scoren op deze factor zijn introvert; zij zijn liever alleen dan samen met veel mensen. Introverte personen maken moeilijk contact; zij zonderen zich af en zeggen alleen het hoognodige. Ze hebben vaak genoeg aan zichzelf en de eigen gedachten; zij zoeken de stilte op. Introverte personen prefereren doorgaans een toeschouwersrol boven actieve participatie in dingen. Lawaai en drukte kosten introverte personen energie; zij willen dergelijke omgevingen liefst zo snel mogelijk verlaten.

Mildheid.

Mensen die positief scoren op deze factor zijn mild; zij zijn goedmoedig, verdraagzaam en leven graag met iedereen in vrede. Milde personen hebben consideratie met anderen en respect voor anderen; ze zijn gericht op samenwerking en het vinden van compromissen. Zij hebben begrip voor andersdenkenden; ze luisteren naar anderen en geven ze de ruimte. Ze houden niet van ruzies en zoeken al gauw de verzoening; ze laten anderen veel toe. Daarnaast claimen ze weinig; ze ontzeggen zich dingen ter wille van anderen en zetten anderen niet onder druk. Ze hebben interesse in mensen en laten anderen in hun waarde.

Mensen die negatief scoren op deze factor zijn ontoegeeflijk; zij zijn bazig, egocentrisch en hard. Ontoegeeflijke mensen zijn ruzieachtig en uit op eigenbelang. Ze prefereren de harde lijn en tonen vaak weinig consideratie met andermans zwakheden en tekortkomingen; zij maken gebruik van anderen. Ze spelen de baas en willen hun zin hebben. Bij onenigheid zoeken ze de confrontatie op; zij zijn geneigd anderen als hun concurrenten te zien. Ontoegeeflijke personen houden geen rekening met gevoelens en belangen van anderen.

Ordelijkheid.

Mensen die positief scoren op deze factor zijn ordelijk; zij zijn systematisch, nauwgezet en precies. Ordelijke personen doen de dingen op tijd en volgens plan. Zij houden ervan rommel op de te ruimen en orde te scheppen; zij prefereren overzichtelijk te werk te kunnen gaan. Zij zorgen ervoor dat regels in acht worden genomen en waarderen goede manieren. Ordelijke personen doen dingen graag in vaste volgorde en werken taken bij voorkeur direct af. Zij vinden dat werk voor plezier gaat.

Mensen die negatief scoren op deze factor zijn slordig; zij zijn ongedisciplineerd, nonchalant en vergeten gemakkelijk wat ze nog moesten of wilden doen. Slordige personen doen de dingen op het laatste moment en zonder planning. Ze zijn geneigd het erop aan te laten komen; zij leven van de ene dag in de andere. Slordige personen laten rommel achter, spullen slingeren en raken dingen kwijt.

Emotionele Stabiliteit.

Mensen die positief scoren op deze factor zijn emotioneel stabiel; zij zijn kalm, evenwichtig en houden het hoofd koel. Emotioneel stabiele personen zijn doorgaans stressbestendig; ze laten zich niet gauw van de wijs brengen door zaken als tijdsdruk, tegenslag of onverwachte gebeurtenissen. Ze kunnen problemen van zich afzetten en prikkels negeren. Emotioneel stabiele personen zijn in staat onder alle omstandigheden goed te blijven functioneren.

Mensen die negatief scoren op deze factor zijn emotioneel instabiel; ze zijn emotioneel en prikkelgevoelig. Emotioneel instabiele personen zijn vatbaar voor indrukken, gemakkelijk te kwetsen en voelen zich snel overmand door de omgeving of onverwachte gebeurtenissen. Ook zijn zij gemakkelijk tot tranen toe geroerd. Emotioneel instabiele personen raken gemakkelijk overprikkeld, ook wel met neuroticisme aangeduid. Onder druk zullen emotioneel instabiele personen doorgaans niet optimaal functioneren.

Autonomie.

Mensen die positief scoren op deze factor zijn autonoom; zij zijn scherpzinnig en kritisch, en willen zich een eigen mening vormen. Autonome personen stellen zich op de hoogte van dingen en denken daarover na; zij analyseren problemen en gaan op hun eigen oordeel af. Zij weten verbanden te leggen en zijn doorgaans creatief. Autonome personen trekken vooronderstellingen in twijfel en weten met argumenten te komen.

Mensen die negatief scoren op deze factor zijn intellectueel afhankelijk; ze hebben geen eigen mening. Afhankelijke personen doen liever wat anderen doen en normaal vinden dan dat ze hun eigen weg gaan; ze nemen dingen klakkeloos over. Zij zijn slecht op de hoogte en nemen dingen zonder meer aan. Afhankelijke personen zijn geneigd overal mee eens te zijn en zich alles te laten aanleunen.